Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym Szkoły Języka Hiszpańskiego Habl@. Właścicielem serwisu (zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Szkoła Języka Hiszpańskiego Habl@
Christian Enrique Camino
Ul. Gabriela Narutowicza 24/19
41-200 Sosnowiec
NIP: 6443551943
REGON: 384861003

2. Świadczenia usług drogą elektroniczną

Usługodawca w ramach świadczonych drogą elektronicznie usług świadczy zarówno usługi bezpłatne jak i odpłatne. Usługą bezpłatną jest prowadzenie konta Użytkownika w serwisie, usługami świadczonymi odpłatnie są udostępnianie multimedialnych materiałów do nauki oraz udzielanie lekcji języka hiszpańskiego przez Skype.

Usługodawca umożliwia Użytkownikowi założenia konta w serwisie. Założenie konta możliwe jest po uzupełnieniu i wysłaniu internetowego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. W przypadku dzieci poniżej 16-go roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.

Zakładając nowe konto, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym. W celu aktywowania konta należy w ciągu godziny od złożenia formularza rejestracyjnego i otrzymania wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem rejestracji kliknąć na link aktywacyjny, który zostanie wysłany mailowo. W momencie aktywowania konta, między Użytkownikiem a Usługodawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w serwisie.

Użytkownik będzie mógł zalogować się do swojego konta podając adres e-mail oraz zdefiniowane przez siebie hasło dostępu. Na koncie Użytkownika przechowywane są jego dane, historia zakupionych pakietów, informacje o zarezerwowanych lekcjach oraz termin ważności wykupionych ostatnio pakietów. Zarejestrowany w serwisie Użytkownik, w czasie ważności wykupionego pakietu lekcji będzie miał dostęp do dodatkowych materiałów do nauki.

W celu wykupienia pakietu lekcji Użytkownik nie musi posiadać konta w serwisie, jednak w tym przypadku nie będzie on miał dostępu do dodatkowych materiałów udostępnianych w Strefie Ucznia.

3. Wymaganie techniczne

Korzystanie z serwisu i oferowanych przez Usługodawcę zajęć językowych wymaga odpowiednio skonfigurowanego urządzenia podłączonego do sieci Internet. Z większości funkcji serwisu można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach.

Wymagania programowe

  • Przeglądarka internetowa,
  • Skype

Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:

  • włączona obsługa ciasteczek (cookies),
  • włączona obsługa JavaScript,
  • aktywacja wtyczki Adobe Flash Player,
  • do przeglądania serwisu rekomendujemy używanie następujących przeglądarek: Edge, Firefox, Safari lub Chrome.

Podczas zajęć przez Skype’a koniecznością jest korzystanie z urządzenia umożliwiającego odtwarzanie dźwięku oraz mikrofon.

4. Metody płatności

Płatności za określony rodzaj zajęć i ich pakiet dokonywana jest z góry w wysokości określonej w serwisie z uwzględnieniem rabatów i zniżek, które mogą zostać przyznane Użytkownikowi. Aktywacja pakietu następuje po otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia należności od operatora płatności, bądź po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. Operatorem płatności na stronie internetowej jest TPay - Krajowy Integrator Płatności S.A. Opłaty za wybrany pakiet można także realizować tradycyjnym przelewem na poniższy numer konta bankowego, w tytule podając numer opłacanego zamówienia:

SZKOŁA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO HABLA CHRISTIAN ENRIQUE CAMINO
ING Bank Śląski S.A.
PL 72 1050 1214 1000 0097 2323 7005 

5. Warunki świadczenia usług

• Ważność pakietów

Czas ważności pakietu liczony jest od daty jego opłacenia i otrzymania maila z kodem alfanumerycznym umożliwiającym rezerwację lekcji w kalendarzu online.

Po wygaśnięciu ważności pakietu, dostęp do dodatkowych materiałów będzie blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku wykupienia kolejnego pakietu, ani przesyłania Usługodawcy informacji o rezygnacji z kontynuowania nauki.

Wykupując pakiet zajęć Użytkownik otrzymuje na maila kod alfanumeryczny dający możliwość zarezerwowania terminu zajęć w kalendarzu dostępnym na stronie. Użytkownik zalogowany w serwisie może zarezerwować lekcję wybierając kodu z listy swoich aktywnych kodów – system sam odliczy zarezerwowaną lekcję z dostępnej w pakiecie puli.

W przypadku miesięcznego Pakietu dla Regularnych istnieje możliwość zmiany wstępnie ustalonego dnia lub godziny zajęć lekcyjnych. Musi to jednak zostać ustalone z Usługodawcą. W przypadku braku wolnych godzin prośba o zmianę może zostać odrzucona.

• Rezerwacje lekcji

Rezerwację lekcji w kalendarzu online można dokonać min. 24 h przed planowaną lekcją. Istnieje możliwość zarezerwowania lekcji z krótszym wyprzedzeniem, konieczny jest wtedy bezpośredni kontakt z Usługodawcą i potwierdzenie dostępności lekcji – w tym przypadku to Usługodawca rezerwuje lekcję w imieniu ucznia. Jedna lekcja trwa 55 minut i może rozpoczynać się o pełnej godzinie lub o wpół do.

• Odwoływanie lekcji

Lekcja może zostać odwołana przez Użytkownika i zarezerwowana w innym terminie, jeśli odwołanie zostanie dokonane minimum 24 godziny przed planowaną lekcją. Po tym czasie lekcja nie będzie mogła zostać odwołana i niezależnie czy się odbędzie zostanie ona odliczona od pakietu wykupionych lekcji. Zarejestrowani Użytkownicy mogą odwołać lekcję samodzielnie logując się do Strefy Ucznia i wchodząc w kalendarz. Po kliknięciu na zarezerwowane zajęcia, Użytkownik może odwołać dane zajęcia lub od razu przełożyć je na nowy termin. W przypadku Użytkowników niezarejestrowanych w celu odwołania lub przeniesienia lekcji konieczny jest bezpośredni kontakt z lektorem.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lekcji po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkownika. W tej sytuacji Użytkownik będzie mógł zarezerwować lekcję w innym terminie.

W przypadku gdy Użytkownik spóźnia się na lekcję Usługodawca zobowiązuje się poczekać 10 minut. Gdy Uczeń nie połączy się po 10 minutach od momentu planowanego rozpoczęcia lekcji, zajęcia uznaje się za odbyte i są one odliczane z wykupionego pakietu. W przypadku spóźnienia ze strony Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest poczekać 10 minut. Czas spóźnienia Usługodawcy będzie doliczony do czasu trwania lekcji. W przypadku większego spóźnienia ze strony Usługodawcy, Uczniowi będzie przysługiwała lekcja w innym dogodnym dla obu stron terminie.

W przypadku problemów technicznych po stronie Użytkownika, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć następuje strata lekcji bez możliwości reklamacji.

• Prawa własności intelektualnej

Usługodawca poucza Użytkowników, że informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie są chronione prawami autorskimi oraz prawami własności intelektualnej. Materiały udostępniane przez Usługodawcę w ramach pakietów mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie przez osobę, która wykupiła pakiet. Osoby posiadające ważny pakiet lekcji mogą drukować materiały dostępne w plikach pdf do użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie tych materiałów przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych materiałów dodatkowych, w tym modyfikowania ich zawartości oraz usuwania niektórych elementów.

• Okres obowiązywania umowy

Umowa prowadzenia bezpłatnego konta Użytkownika w serwisie zawierana jest na czas nieokreślony. Użytkownik może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili usuwając konto korzystając z odpowiedniej funkcji w zakładce Moje dane. Użytkownik może także przesłać taki wniosek na adres biuro@szkolahabla.pl lub adres pocztowy podany na stronie Kontakt. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika lub części jego danych, jeśli Użytkownik nie logował się w serwisie przez okres dłuższy niż 3 lata.

Umowy o świadczenie zajęć online oraz udostępnianie materiałów w serwisie zawierane są na czas określony, zgodnie z założeniami wybranego przez Użytkownika pakietu.

6. Prawo odstąpienia od zawartej umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w  formie pisemnej w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W celu zachowania tego terminu wystarczy, by Użytkownik wysłał przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wpłaty, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że zostanie uzgodniona inna forma realizacji zwrotu.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.

7. Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres biuro@szkolahabla.pl, używając formularza kontaktowego lub drogą pocztową na adres podany na stronie Kontakt. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, a odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres w nim podany.

W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

8. Postanowienia końcowe

Korzystając z serwisu, Użytkownik akceptuje warunki Regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://www.szkolahabla.pl/regulamin/ oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://www.szkolahabla.pl/polityka-prywatnosci/.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem w Serwisie i/lub w formie wiadomości systemowej.

Zmiany w regulaminie stają się skuteczne w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę.

Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Data aktualizacji regulaminu: 2 kwietnia 2020.